Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

KTO SME?

PaedDr. Petra Arslan – Šinková

Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. V Bratislave vediem už od roku 2009 dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 – 7 rokov –  Fantastické detské centrum a od roku 2014 Fantastickú škôlku. Od roku 2019 Súkromnú základnú školu Fantastická.

Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Oboznamujem ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti u detí už vo veku materskej školy – metóda Dr. Sindelar. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

Metodiku som v roku 2010 adaptovala zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku.

Som autorkou kníh Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa. Som spoluautorkou knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa a niekoľkých odborných publikácií vrámci národného projektu Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra. Už niekoľký rok píšem publikácie zo série Mami, oci na rozvoj emocionálnej inteligencie detí a predchádzanie šikane.

Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

Vzdelanie

Som absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia, s ukončením v roku 2007. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia som sa rozhodla pre štvorsemestrálne špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, na Filozofickej fakulte, ktoré som ukončila v marci 2009.

Zároveň som absolvovala aj 4-semestrálne diplomové štúdium: Psychoedukácia a poradenstvo detí, mládeže a dospelých na Privat Universität Sigmund Freud vo Viedni.

Popri štúdiách ako aj po ich ukončení som absolvovala niekoľko rôzne orientovaných výcvikov, ako napríklad:

Efektívna výchova krok za krokom

Psychológia detí a mládeže/oslabenie čiastkového výkonu (Privat Universität Sigmund Freud – Viedeň)

Ako možno zvládnuť hnev a agresivitu u detí v škôlke a v škole

Hry pre hyperaktívne deti a deti s poruchami správania

Deti so syndrómom ADHD a ADD

Výcvik krátkej strategickej terapie

Výcvik externého poradenstva pre deti a mládež v Unicefe

Semináre rodinnej psychoterapie podľa Virginie Satirovej

Semináre koncentratívno-pohybovej terapie

Projektívne techniky pri práci s deťmi (séria odborných vzdelávaní)

Montessori kurzy

Metóda dobrého štartu

Prax v oblasti psychológie a predškolského vzdelávania detí

11 – ročná prax vo vedení predšolského zariadenia a predškolskej prípravy

12-ročná prax v rôznych predškolských zariadeniach ako psychológ – psychologické poradenstvo

4 roky základná škola a gymnázium ako školský psychológ

5-ročná prax Unicef – poradenstvo pre deti a mládež

Tím Fantastickej predŠKOLY tvoria odborníci psychológovia,
špeciálny pedagóg a špeciálne zaškolení učitelia.
Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom,
ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti,
zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

„Už nie v škôlke, ešte nie do školy. Idem do predŠKOLY!“

pre deti, ktoré sa v škôlke nudia, ale ešte nie sú zrelé do školy

pre deti s odloženou školskou dochádzkou

pre deti s nerovnomerným vývinom – v niektorých oblastiach sú nadpriemerné, inde však dosahujú slabšie výsledky

pre deti, ktoré potrebujú podporiť v emocionálnej oblasti a v sociálnych zručnostiach

  • Programy individuálne šité na mieru každého dieťaťa.
  • Odborníci pod jednou strechou.
  • Zaujímavé programy, krúžky a workshopy.

Deti absolvujú stimulačné programy v priebehu školského roka. Na začiatku školského roka sú u nás diagnostkované odborníkmi, ktorí im pripravia program individuálne šitý na mieru každého dieťaťa.

Na konci školského roka prebehne opäť diagnostika a porovná sa progres u dieťaťa.

Programy v predŠKOLE:

Predchádzame poruchám učenia, koncentrácie a poruchám správania u detí predškolského veku

Prevratná metóda, s ktorou pracuje naša psychologička, vyškolená v zahraničí priamo u autorky tejto metódy – metóda Dr. Sindelárovej.

Program Dr. Sindelárovej

metóda zameraná na predchádzanie porúch učenia v predškolskom veku, včasná diagnostika a zachytenie prekurzorov porúch učenia a následná terapia /cvičenia s deťmi v domácom prostredí/

čiastkové oslabenie výkonu v oblasti priestorovej orientácie, vizuálnej a auditívnej pamäti a rozlišovania rozdielov, sluchovej a zrakovej pozornosti, dodržanie časového sledu, organizovanie úloh a prepájanie jednotlivých vnemov


Rozvoj nadania dieťaťa

zábavné úlohy zamerané na rozvoj nadania a tvorivosti dieťaťa

rozvíjanie jednotlivých oblastí prostredníctvom pracovných listov a zábavných cvičení


Preventívne a intervenčné programy pre deti predškolského veku

rozvíjanie sociálnych zručností dieťaťa formou zábavných príbehov a pracovných listov

diskusia na danú tému, napr. nevysmievame sa iným, environmentálna výchova, prosociálna výchova, sladkosti závislosťou a i.


Neviem sa sústrediť – oslabená schopnosť pozornosti

programy na zvýšenie koncentrácie dieťaťa prostredníctvom špeciálnych pracovných listov a hier

programy sú určené deťom predškolského i školského veku

Tréning fonematického uvedomovania si podľa D. B. Eľkonina

pre úspešné zvládnutie čítania a písania je dôležité fonematické uvedomovanie hlások. Ide o schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.

Metóda dobrého štartu

Cieľom tejto metódy je zdokonaliť súhru zraku, sluchu a pohybu, ktorá je predpokladom pre uľahčenie písania a čítania. Metóda dobrého štartu se týka detí v predškolskom veku. Deti sú touto metódou pripravované na zmenu, ktorá ich čaká nástupom do prvej triedy.

Metóda dobrého štartu má 4 fázy

Pieseň – cvičenie tela (prsty, zápästie, lakte atd.). Týmto cvičením dochádza k zlepšovaniu motoriky.

Rytmizácia – ťukanie do sáčkov naplnených ryžou alebo šošovicou (tieto materiály sú poddajné). Dochádza tak ku zdokonaľovániu sluchu a motoriky.

Písanie – písanie na tácky s krupicou do rytmu piesne. Tým se opäť zlepšuje ich sluch a motorika.

Zápis na papier – forma vodorovných, zvislých a šikmých čiar. Vďaka tomu si deti precvičujú jemnú motoriku.

Preventívny program – “Second step”
1. časť : nácvik empatie – stala sa nehoda, pomáham
2. časť : regulácia emócii – som nahnevaný ? prečo ?
3. časť : riešenie – férová hra

Nácvik grafomotorických zručností

ide o špeciálny program, ktorý špeciálnymi cvikmi prispieva k uvoľneniu ruky a odstraňovaniu grafomotorických ťažkostí u detí predškolského veku

V predŠKOLE navštevujú deti krúžky ako:

Tanečná a pohybová príprava

Montessori dielničky

Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)

Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen, slov a viet)

Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

Každý mesiac zaujímavé workshopy…

Aktivity „Navyše“

Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

ROZVRH predŠKOLA

Vyučovanie v predŠKOLE je realizované skupinovo s individuálnym prístupom v malých skupinkách detí.

Pri skupinových programoch a počas vyučovania sú predŠKOLÁCI rozdelení na 2 menšie skupinky (cca 10 detí).

Skupinová práca s deťmi je zameraná na rozvoj grafomotoriky, jemnej i hrubej motoriky, reči, emocionálnej oblasti, matematických predstáv, výdrže a pozornosti prostredníctvom špeciálnych programov, v ktorých sú vyškolení naši odborníci.

Vyučovanie PredŠKOLA

  • Deti delené na skupinky, cca  10 detí v jednej skupine
  • Stimulácie vo vyčlenenom čase – program šitý na mieru každého dieťaťa
  • Paralelná výučba v malých skupinách

8:00 – 8:30

príchod detí voľná hra

 

8:30

rozcvička s hudbou ranný kruh ( emócie – vyjadrovanie)

 

9:00

desiata

 

9:20 – 10:00

Hra na školu ( matematika s Montessori pomôckami/ rozvoj poznania – všeobecný rozhľad / Grafomotorika / Škola pozornosti / Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina / Metóda dobrého štartu)

 

10:00 – 10:30

spoločenské hry, prosociálne správanie, sociálne zručnosti, program emocionálnej inteligencie

 

10:30 – 11:15

pobyt vonku, rozvoj hrubej motoriky

 

11:15 – 12:00

Tvorivé čítanie alebo oddych, Montessori aktivity na rozvoj zmyslov a program Dr. Sindelar

 

12:00 – 12:30

obed

 

12:30 – 13:00

Tvorivé čitanie alebo oddych, Montessori aktivity na rozvoj zmyslov a program Dr. Sindelar

 

13:00 – 14:00

Arteterapia, Muzikoterapia, Keramika…

 

14:00 – 14:20

olovrant

 

14:20 – 15:30

Metóda dobrého štartu / Eľkonin / Hry na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, Montessori dielničky

 

15:30 – 17:00

Lego krúžok ( rozvoj logického myslenia a tvorivosti ), Bádateľ ( pokusy, fyzikálne vlastnosti predmetov, fyzika, chémia) , Spoločenské hry

 

Pobyt vonku 2x v letných mesiacoch

Po vyučovaní nasledujú krúžky ako:

Montesori dielničky alebo tvorenie

Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)

Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen a slov)

Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

Tanečná a pohybová príprava

Každý mesiac zaujímavé workshopy

Aktivity „Navyše“
Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

 

 

Strava

Jem ine, zdravá a vyvážená strava dodá našim deťom silu a energiu počas celého dňa.

Deťom poskytujeme prostredníctvom kvalitného dodávateľa www.jemine.sk kvalitnú a vyváženú stravu prevažne v bio kvalite. Počas nášho niekoľkoročného fungovania sme konečne našli to, čo sme hľadali. Tešíme sa každý deň na fantastické dobrotky a už aj my jeme iné 🙂

Cenník

V poplatku za mesačné školné je okrem výchovno – vzdelávacej činnosti zahrnuté:

Programy:

Prevratný program Dr. Sindelar šitý na mieru každého dieťaťa – 10 minútové stimulácie v domácom prostredí, konzultácie s našim odborníkom

Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, skupinovo,

Stimulácia program – hry na rozvoj grafomotorických zručností

Metóda dobrého štartu denne s certifikovaným trénerom

Testy školskej zrelosti

Diagnostika metódou Dr. Sindelar na začiatku a na konci školského roka

Pracovné listy a tréningové zošity k jednotlivým programom

A ešte omnoho viac…

V cene je zahrnutá aj základná psychologická starostlivosť.

Krúžky:

Tanečná a pohybová príprava

Kreatívne tvorenie

Montessori dielničky

Bádateľský krúžok

Lego krúžok

Workshopy a rôzne tematické výlety.

Školné je v sume 510 eur / mesiac
V školnom poplatku nie je zahrnutý poplatok za stravu v sume 4 eur / deň.

KONTAKT

Fantastická predŠKOLA
Kostlivého 19, Bratislava

Fantastická škôlka s. r. o.
IčO 47234041
sídlo: Priehradná 20B, 821 07 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava I, Odd. Sro, Vl.č. 72809/B
PaedDr. Petra Arslan – Šinková

tel.: 0917 156 913 Mgr. Dana Šinková, zástupca zriaďovateľa

mail:  zriadovatel@fantasticka.sk