Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

KTO SME?

PaedDr. Petra Arslan – Šinková

Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. V Bratislave vediem už od roku 2009 dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 – 7 rokov –  Fantastické detské centrum a od roku 2014 Fantastickú škôlku. Od roku 2019 Súkromnú základnú školu Fantastická.

Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Oboznamujem ich s prevratnou metódou na zachytenie porúch učenia a pozornosti u detí už vo veku materskej školy – metóda Dr. Sindelar. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

Metodiku som v roku 2010 adaptovala zostavením diagnostiky v slovenskom jazyku.

Som autorkou kníh Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa. Som spoluautorkou knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa a niekoľkých odborných publikácií vrámci národného projektu Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra. Už niekoľký rok píšem publikácie zo série Mami, oci na rozvoj emocionálnej inteligencie detí a predchádzanie šikane.

Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

Vzdelanie

Som absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia, s ukončením v roku 2007. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia som sa rozhodla pre štvorsemestrálne špecializačné štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, na Filozofickej fakulte, ktoré som ukončila v marci 2009.

Zároveň som absolvovala aj 4-semestrálne diplomové štúdium: Psychoedukácia a poradenstvo detí, mládeže a dospelých na Privat Universität Sigmund Freud vo Viedni.

Popri štúdiách ako aj po ich ukončení som absolvovala niekoľko rôzne orientovaných výcvikov, ako napríklad:

Efektívna výchova krok za krokom

Psychológia detí a mládeže/oslabenie čiastkového výkonu (Privat Universität Sigmund Freud – Viedeň)

Ako možno zvládnuť hnev a agresivitu u detí v škôlke a v škole

Hry pre hyperaktívne deti a deti s poruchami správania

Deti so syndrómom ADHD a ADD

Výcvik krátkej strategickej terapie

Výcvik externého poradenstva pre deti a mládež v Unicefe

Semináre rodinnej psychoterapie podľa Virginie Satirovej

Semináre koncentratívno-pohybovej terapie

Projektívne techniky pri práci s deťmi (séria odborných vzdelávaní)

Montessori kurzy

Metóda dobrého štartu

Prax v oblasti psychológie a predškolského vzdelávania detí

11 – ročná prax vo vedení predšolského zariadenia a predškolskej prípravy

12-ročná prax v rôznych predškolských zariadeniach ako psychológ – psychologické poradenstvo

4 roky základná škola a gymnázium ako školský psychológ

5-ročná prax Unicef – poradenstvo pre deti a mládež

Tím Fantastickej predŠKOLY tvoria odborníci psychológovia,
špeciálny pedagóg a špeciálne zaškolení učitelia.
Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných
a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom,
ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti,
zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

„Už nie v škôlke, ešte nie do školy. Idem do predŠKOLY!“

pre deti, ktoré sa v škôlke nudia, ale ešte nie sú zrelé do školy

pre deti s odloženou školskou dochádzkou

pre deti s nerovnomerným vývinom – v niektorých oblastiach sú nadpriemerné, inde však dosahujú slabšie výsledky

pre deti, ktoré potrebujú podporiť v emocionálnej oblasti a v sociálnych zručnostiach

  • Programy individuálne šité na mieru každého dieťaťa.
  • Odborníci pod jednou strechou.
  • Zaujímavé programy, krúžky a workshopy.

Deti absolvujú stimulačné programy v priebehu školského roka. Na začiatku školského roka sú u nás diagnostkované odborníkmi, ktorí im pripravia program individuálne šitý na mieru každého dieťaťa.

Na konci školského roka prebehne opäť diagnostika a porovná sa progres u dieťaťa.

Programy v predŠKOLE:

Predchádzame poruchám učenia, koncentrácie a poruchám správania u detí predškolského veku

Prevratná metóda, s ktorou pracuje naša psychologička, vyškolená v zahraničí priamo u autorky tejto metódy – metóda Dr. Sindelárovej.

Program Dr. Sindelárovej

metóda zameraná na predchádzanie porúch učenia v predškolskom veku, včasná diagnostika a zachytenie prekurzorov porúch učenia a následná terapia /cvičenia s deťmi v domácom prostredí/

čiastkové oslabenie výkonu v oblasti priestorovej orientácie, vizuálnej a auditívnej pamäti a rozlišovania rozdielov, sluchovej a zrakovej pozornosti, dodržanie časového sledu, organizovanie úloh a prepájanie jednotlivých vnemov


Rozvoj nadania dieťaťa

zábavné úlohy zamerané na rozvoj nadania a tvorivosti dieťaťa

rozvíjanie jednotlivých oblastí prostredníctvom pracovných listov a zábavných cvičení


Preventívne a intervenčné programy pre deti predškolského veku

rozvíjanie sociálnych zručností dieťaťa formou zábavných príbehov a pracovných listov

diskusia na danú tému, napr. nevysmievame sa iným, environmentálna výchova, prosociálna výchova, sladkosti závislosťou a i.


Neviem sa sústrediť – oslabená schopnosť pozornosti

programy na zvýšenie koncentrácie dieťaťa prostredníctvom špeciálnych pracovných listov a hier

programy sú určené deťom predškolského i školského veku

Tréning fonematického uvedomovania si podľa D. B. Eľkonina

pre úspešné zvládnutie čítania a písania je dôležité fonematické uvedomovanie hlások. Ide o schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.

Metóda dobrého štartu

Cieľom tejto metódy je zdokonaliť súhru zraku, sluchu a pohybu, ktorá je predpokladom pre uľahčenie písania a čítania. Metóda dobrého štartu se týka detí v predškolskom veku. Deti sú touto metódou pripravované na zmenu, ktorá ich čaká nástupom do prvej triedy.

Metóda dobrého štartu má 4 fázy

Pieseň – cvičenie tela (prsty, zápästie, lakte atd.). Týmto cvičením dochádza k zlepšovaniu motoriky.

Rytmizácia – ťukanie do sáčkov naplnených ryžou alebo šošovicou (tieto materiály sú poddajné). Dochádza tak ku zdokonaľovániu sluchu a motoriky.

Písanie – písanie na tácky s krupicou do rytmu piesne. Tým se opäť zlepšuje ich sluch a motorika.

Zápis na papier – forma vodorovných, zvislých a šikmých čiar. Vďaka tomu si deti precvičujú jemnú motoriku.

Preventívny program – “Second step”
1. časť : nácvik empatie – stala sa nehoda, pomáham
2. časť : regulácia emócii – som nahnevaný ? prečo ?
3. časť : riešenie – férová hra

Nácvik grafomotorických zručností

ide o špeciálny program, ktorý špeciálnymi cvikmi prispieva k uvoľneniu ruky a odstraňovaniu grafomotorických ťažkostí u detí predškolského veku

V predŠKOLE navštevujú deti krúžky ako:

Tanečná a pohybová príprava

Montessori dielničky

Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)

Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen, slov a viet)

Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

Každý mesiac zaujímavé workshopy…

Aktivity „Navyše“

Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

ROZVRH predŠKOLA

Vyučovanie v predŠKOLE je realizované skupinovo s individuálnym prístupom v malých skupinkách detí.

Pri skupinových programoch a počas vyučovania sú predŠKOLÁCI rozdelení na 2 menšie skupinky (cca 10 detí).

Skupinová práca s deťmi je zameraná na rozvoj grafomotoriky, jemnej i hrubej motoriky, reči, emocionálnej oblasti, matematických predstáv, výdrže a pozornosti prostredníctvom špeciálnych programov, v ktorých sú vyškolení naši odborníci.

Vyučovanie PredŠKOLA

  • Deti delené na skupinky, cca  10 detí v jednej skupine
  • Stimulácie vo vyčlenenom čase – program šitý na mieru každého dieťaťa
  • Paralelná výučba v malých skupinách

8:00 – 8:30

príchod detí voľná hra

 

8:30

rozcvička s hudbou ranný kruh ( emócie – vyjadrovanie)

 

9:00

desiata

 

9:20 – 10:00

Hra na školu ( matematika s Montessori pomôckami/ rozvoj poznania – všeobecný rozhľad / Grafomotorika / Škola pozornosti / Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina / Metóda dobrého štartu)

 

10:00 – 10:30

spoločenské hry, prosociálne správanie, sociálne zručnosti, program emocionálnej inteligencie

 

10:30 – 11:15

pobyt vonku, rozvoj hrubej motoriky

 

11:15 – 12:00

Tvorivé čítanie alebo oddych, Montessori aktivity na rozvoj zmyslov a program Dr. Sindelar

 

12:00 – 12:30

obed

 

12:30 – 13:00

Tvorivé čitanie alebo oddych, Montessori aktivity na rozvoj zmyslov a program Dr. Sindelar

 

13:00 – 14:00

Arteterapia, Muzikoterapia, Keramika…

 

14:00 – 14:20

olovrant

 

14:20 – 15:30

Metóda dobrého štartu / Eľkonin / Hry na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, Montessori dielničky

 

15:30 – 17:00

Lego krúžok ( rozvoj logického myslenia a tvorivosti ), Bádateľ ( pokusy, fyzikálne vlastnosti predmetov, fyzika, chémia) , Spoločenské hry

 

Pobyt vonku 2x v letných mesiacoch

Po vyučovaní nasledujú krúžky ako:

Montesori dielničky alebo tvorenie

Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)

Tvorivé čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen a slov)

Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

Tanečná a pohybová príprava

Každý mesiac zaujímavé workshopy

Aktivity „Navyše“
Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

 

 

Strava

Jem ine, zdravá a vyvážená strava dodá našim deťom silu a energiu počas celého dňa.

Deťom poskytujeme prostredníctvom kvalitného dodávateľa www.jemine.sk kvalitnú a vyváženú stravu prevažne v bio kvalite. Počas nášho niekoľkoročného fungovania sme konečne našli to, čo sme hľadali. Tešíme sa každý deň na fantastické dobrotky a už aj my jeme iné 🙂

Cenník

V poplatku za mesačné školné je okrem výchovno – vzdelávacej činnosti zahrnuté:

Programy:

Prevratný program Dr. Sindelar šitý na mieru každého dieťaťa – 10 minútové stimulácie v domácom prostredí, konzultácie s našim odborníkom

Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, skupinovo,

Stimulácia program – hry na rozvoj grafomotorických zručností

Metóda dobrého štartu denne s certifikovaným trénerom

Testy školskej zrelosti

Diagnostika metódou Dr. Sindelar na začiatku a na konci školského roka

Pracovné listy a tréningové zošity k jednotlivým programom

A ešte omnoho viac…

V cene je zahrnutá aj základná psychologická starostlivosť.

Krúžky:

Tanečná a pohybová príprava

Kreatívne tvorenie

Montessori dielničky

Bádateľský krúžok

Lego krúžok

Workshopy a rôzne tematické výlety.

Školné je v sume 510 eur / mesiac
V školnom poplatku nie je zahrnutý poplatok za stravu v sume 4 eur / deň.

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Fantastická, Kostlivého 19, Bratislava, oznamuje
termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy pre školský rok 2023/24
nasledovne:

Termín:

Žiadosti o zápis detí na povinné predprimárne vzdelávanie  pre školský rok 2023/2024 prijímame
v termíne: 02.-26.máj 2023.
Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
V súlade so školským zákonom budú do materskej školy na povinné predprimárne
vzdelávanie prijaté:
– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku života k 31.08.202, pre ktoré je plnenie predprimárneho
vzdelávania povinné /v zmysle zákona/,
– deti, ktoré nenastúpili na povinnú školskú dochádzku a pokračujú v povinnom
predprimárnom vzdelávaní.
O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy.
Prijímací postup:
– vyplnenie prihlášky – žiadosti o prijatie, ktorú Vám zašleme mailom, kontaktujte prosím
zriadovatel@fantasticka.sk,
– podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami* a potvrdenie prihlášky všeobecným
lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
– vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom na adresu zriadovatel@fantasticka.sk najneskôr
do 26.5.2023,
– po zaslaní žiadosti Vás následne pozveme aj s dieťaťom na konkrétny deň a čas
zápisu.
– rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa: do 30.06.2023.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si rodič osobne prevezme po predchádzajucom
dohovore s pani riaditeľkou v materskej škole v prevádzkovom čase. Jeho prevzatie
potvrdí svojím podpisom.
*Poznámka: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa
výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis
oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

– jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo
veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a
povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne
úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť
preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou
rozhodnutia súdu),
– jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej
skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť
je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný
sa podpísať) alebo
– vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou
prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad,
ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať
napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1)
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca
a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti
doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).
Pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej
školy musí rodič k žiadosti priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného
lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (predpripravené na
tlačive žiadosti o prijatie). V prípade, že týmto dieťaťom je dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného
zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

KONTAKT

Fantastická predŠKOLA
Kostlivého 19, Bratislava

Fantastická škôlka s. r. o.
IčO 47234041
sídlo: Priehradná 20B, 821 07 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava I, Odd. Sro, Vl.č. 72809/B
PaedDr. Petra Arslan – Šinková

tel.: 0917 156 913 

mail:  zriadovatel@fantasticka.sk